Battonyai-kiallitohely-molnar-c-ferenc-festomuvesz-emlekhaza-Battonya