Dr-batthyany-strattmann-altalanos-iskola-es-emlekszoba-Dunakiliti